shape shape shape

Niniejszy sklep internetowy prowadzony jest przez Turbot ul. Lekcyjna 59A, 51-169 Wrocław, Regon: 523893148 We wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu proszę o kontakt pod adresem e-mail: office@turbot.pro Regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego (dalej zwanymi odpowiednio: „Usługodawcą” oraz„Klientem”). Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarciaumowy sprzedaży usług dostępnych w Sklepie oraz innych produktów elektronicznych.Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. Składając zamówienie w Serwisie Kupujący oświadcza, że zapoznał się z niniejszymRegulaminem Sprzedaży i akceptuje jego postanowienia, a także wyraża zgodę naprzetwarzanie danych osobowych w sposób i w celach określonych w niniejszym Regulaminie.
II.Definicje
“ Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:

Regulamin – niniejszy dokument określający zasady sprzedaży usług poprzez serwis internetowy pod adresem: system.turbobot.pro. Serwis – strona internetowa https://turbot.pl zawierająca platformę pozwalającą nawyszukiwanie i pozyskiwanie klientów w ramach wykupionej Usługi, stworzona przez Usługodawcę. Usługodawca – podmiot świadczący usługę dostępu do Serwisu, którym jest: Turbot ul.Lekcyjna 59A, 51-169 Wrocław, Regon: 523893148. Dane teleadresowe Usługodawcy, umożliwiające Klientowi kontakt z Usługodawcą: adres pocztowy: Turbot ul.Lekcyjna 59A, 51-169 Wrocław, Regon: 523893148; numer telefonu i/lub faksu: 691047579; adres poczty elektronicznej: office@turbot.pro Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobafizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjnanie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi; Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
Konto Klienta – indywidualne, elektroniczne konto aktywowane dla Klienta w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi; Umowa – Umowa o świadczenie Usługi; Lead – dane kontaktowe potencjalnych klientów wyszukanych i pozyskanych przez Bota w procesie przed sprzedażowym; Usługa – świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta usługa polegająca nawyszukiwaniu i pozyskiwaniu Leadów, o których informacje przekazywane są Klientowi w celu udostępnienia im oferty Klienta lub nawiązania współpracy gospodarczej; Bot – narzędzie (oprogramowanie) stworzone przez Usługodawcę dedykowane do wyszukiwania i pozyskiwania Leadów – w oparciu o kontakty Klienta w danych serwisach społecznościowych – w celu zrealizowania Usługi; Okres Abonamentowy – okres 1-miesięczny, 3-miesięczny, 6-miesięczny lub 12-miesięczny, począwszy od dnia otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia dokonania opłaty za Usługę przez Klienta; Opłata / Cena – określona przez Usługodawcę należność pieniężna za Usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, której wysokość uzależniona jest od wybranego przez Klienta okresu abonamentowego; Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.); Rozporządzanie o ochronie danych osobowych – Rozporządzenie ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016); Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344); Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r.poz. 1740 z późn. zm.).

III. Warunki zawarcia umowy

§ 3

Aby uzyskać dostęp do Usługi Klient rejestruje Konto Klienta w Serwisie pod adresem: https://app.turbot.pro/register Umowa pomiędzy stronami zostaje zawarta w momencie zakończenia rejestracji Konta Klienta w Serwisie. Zakończenie rejestracji Konta Klienta w Serwisie Usługodawca potwierdza wiadomością e-mail. Klient zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Usługodawcę. Rejestrując konto Klienta w Serwisie Klient będący konsumentem oświadcza, iż zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, żąda rozpoczęcia świadczenia usług objętych zamówieniem przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w związku z czym przyjmuje do wiadomości fakt, iż w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za wykonane doczasu odstąpienia usługi. Instrukcja uruchomienia Bota oraz instrukcja obsługi Bota dostępne są w serwisie internetowym pod adresem: turbot.pro/tutoriale.

IV. Ceny i płatności

§ 4Po utworzeniu konta Klienta w Serwisie, Klient wybiera i opłaca dostęp do Usługi zgodnie z obowiązującymi w Serwisie Cenami. Jeżeli stałe zlecenie płatnicze jest dostępne i Klient wybierze tę formę płatności,Usługodawca zostaje upoważniona do obciążenia konta Klienta z tytułu zamówień wysłanych w dniu lub po dniu ich zapłaty, a Klient zobowiązuje się zapewnić wystarczające środki na swoim koncie. W przypadku braku środków na koncie Usługodawca nie zrealizuje usług. Jeżeli po upływie Okresu Abonamentowego Klient nie opłaci dostępu do Usługi, dostęp do Usługi zostaje zablokowany, a Umowa o świadczenie Usługi rozwiązana. Ceny zamieszczone w Serwisie są podane w euro i są cenami brutto. Płatności elektroniczne w Serwisie realizowane są za pośrednictwem serwisu: PayPal ,Stripe, tpay oraz innych.

V. Prawa autorskie

§ 5Treści zamieszczone na Serwisie, Bot oraz otrzymane w ramach świadczenia Usługi przez Serwis, stanowią własność Usługodawcy i podlegają ochronie. Zabrania się ich komercyjnego wykorzystania, odsprzedaży, powielania i udostępniania innym osobom bez zgody autora.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

§ 6

Jeśli w toku zakupu Usługi Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą. W sytuacji gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy na warunkach wskazanych poniżej. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia przekazane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Usługodawca udostępnia wzór Formularza Odstąpienia od Umowy – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Niewykorzystanie formularza w procesie odstąpienia od umowy nie stanowi o bezskuteczności odstąpienia. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres korespondencyjny lub adres e-mail Usługodawcy przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.

VII. Warunki świadczenia usług

§ 7

Korzystanie z Serwisu przez Klienta możliwe jest pod warunkiem korzystania z komputera z dostępem do sieci Internet i przeglądarki internetowej Chrome – w najnowszej wersji dostępnej na dzień 10.12.2021 r. Klient nie nabywa jakichkolwiek praw do oprogramowania znajdującego się w Serwisie.

VIII. Prawa i obowiązki Usługodawcy§ 8

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta Usługi polegającej nawyszukiwaniu i pozyskiwaniu klientów, przy wykorzystaniu Bota, o których informacjeprzekazywane są Klientowi w celu udostępnienia im oferty Klienta lub nawiązaniawspółpracy gospodarczej.

§ 9

Usługodawca umożliwi Klientowi korzystanie z usług wsparcia technicznego dla Usługi. Wsparcie techniczne polega na udzielaniu przez Usługodawce porad i wyjaśnień zzakresu funkcjonowania Usługi. Wsparcie techniczne udzielane jest pod adresem poczty elektronicznejoffice@turbobot.pl lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego w Serwisie. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania czasowych przerw w działaniu Systemu celach konserwacyjnych, naprawczych, a w szczególności w celach aktualizacji i rozbudowy Systemu. IX. Odpowiedzialność za wady

§ 10

Obowiązkiem Usługodawcy jest dostarczenie Kupującemu produktu wolnego od wad fizycznych lub prawnych. W celu złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres office@turbot.pro lub na piśmie na adres Usługodawcy. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji: czytelne oznaczenie Klienta, pozwalające na identyfikację w systemie, opis usterki/błędu/wady,wraz ze wskazaniem czasu jej wystąpienia, podanie wersji i nazwy przeglądarki internetowej na której występuje wskazany problem. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Usługodawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny, podany przez Klienta w reklamacji, w terminie do 14 dni. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

X. Ochrona Danych Osobowych

§ 11

Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych jest Usługodawca, tj. Turbot Spółka z o.o Tomasz Żygadło ul.Lekcyjna 59A, 51-169 Wrocław, Regon: 523893148. Usługodawca zapewnia ochronę powierzanych mu przez Klientów do przetwarzaniadanych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującegoprawa, w szczególności zgodnie z: Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych;Ustawią o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktachwykonawczych do tej ustawy. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje w celu zapewnienia prawidłowejrealizacji Usługi, informowania Klientów o Usługodawcy i świadczonych przez niegousługach oraz w innych celach jeśli Klient wyrazi na to odrębną, wyraźną zgodę. W ramach Umowy Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię,nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności, nazwa firmy, adres pocztyelektronicznej, nr telefonu kontaktowego, numer NIP. Udostępnianie danych osobowych przez Klientów ma charakter dobrowolny, jednak jestkonieczne do realizacji Usługi. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych reguluje Polityka Prywatności i plików cookies. Polityka prywatności i plików cookies udostępniana jesttakże w Serwisie w zakładce Polityka Prywatności.XI. Postanowienia końcowe

§ 12

Niniejszy Regulamin może ulegać zmianie. Do umów zawartych przed zmianąRegulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisyprawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego,obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Załącznik do Regulaminu nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowyFormularz Odstąpienia od Umowy[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy](imię i nazwisko) …………………………………………………………..(ulica i nr domu / mieszkania)………………………………………………………….. (kod pocztowy i miejscowość)…………………………………………………………..Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym() odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi dostępu do Systemu www.turbot.pro Data zawarcia umowy()/odbioru() _________________________ Imię inazwisko konsumenta (-ów) _________________________ Adres konsumenta (-ów) _____________________________________________ Podpis konsumenta (-ów)() niepotrzebne skreślić Załącznik do Regulaminu nr 2 – Wzór formularza reklamacyjnego FORMULARZ REKLAMACYJNY(imię i nazwisko) …………………………………………………………..(ulica i nr domu / mieszkania)…………………………………………………………..(kod pocztowy i miejscowość)…………………………………………………………..W e r s j a i n a z w a p r z e g l ą d a r k i i n t e r n e t o w e j n a k t ó r e j w y s t ę p u j eproblem:………………………………………………………….. Opis usterki / błędu / wady, wraz ze wskazaniem czasu jej wystąpienia:…………………………………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………………………..________ Podpis konsumenta (-ów)

Zgoda na Warunki Korzystając z Usług, oświadczasz, że przeczytałeś i w pełni zgadzasz się z niniejszymi Warunkami Użytkowania oraz naszą Polityką Prywatności, a także rozumiesz i w pełni zgadzasz się na związanie się Warunkami Użytkowania oraz wszystkimi innymi warunkami określonymi przez Usługodawcę. Niniejsze Warunki Użytkowania określają Twoje prawa i obowiązki w odniesieniu do Twojego korzystania z jakiejkolwiek wersji naszych Usług. Jesteśmy zobowiązani poinformować Cię, że jeśli nie zgadzasz się z Warunkami, nie możesz korzystać z Usług ani uzyskiwać do nich dostępu w żaden sposób. Jeśli użytkownik nie zgadza się na wszystkie warunki zawarte w niniejszych Warunkach, nie powinien korzystać z Usług. Polityka prywatności Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności w celu uzyskania informacji o tym, jak zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy informacje od naszych użytkowników. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego korzystanie z Usług podlega naszej Polityce Prywatności. Zmiany w Warunkach lub Usługach Usługodawca zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, dodawania lub usuwania części niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie. Jeśli tak się stanie, poinformujemy Cię o zmianach poprzez umieszczenie zmienionych Warunków użytkowania na Stronie lub poprzez inne formy komunikacji. Bardzo ważne jest, aby użytkownik zapoznał się z niniejszymi Warunkami użytkowania po każdej modyfikacji, ponieważ dalsze korzystanie z Usług po opublikowaniu zmian oznacza zgodę użytkownika na przestrzeganie zmienionych Warunków użytkowania. Jeśli użytkownik nie zgadza się na przestrzeganie zmienionych Warunków użytkowania, nie może dłużej korzystać z Usług. Ponieważ nasze Usługi stale się rozwijają, możemy zmienić lub zaprzestać świadczenia wszystkich lub dowolnej części Usług, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, według własnego uznania. Zawiadomienie o arbitrażu i zrzeczenie się pozwów zbiorowych Należy pamiętać, że niniejsze Warunki użytkowania zawierają klauzulę arbitrażową. Z wyjątkiem niektórych rodzajów sporów wymienionych w klauzuli arbitrażowej, Użytkownik i Usługodawca zgadzają się, że spory dotyczące niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z Usług, lub jakichkolwiek płatności dokonanych przez Użytkownika, lub informacji podanych przez Użytkownika będą rozstrzygane przez obowiązkowe wiążące postępowanie arbitrażowe, a Użytkownik i Usługodawca zrzekają się wszelkich praw do udziału w pozwie zbiorowym lub arbitrażu zbiorowym. Kto może korzystać z Usług? Możesz korzystać z Usług tylko jeśli masz 13 lat lub więcej i nie masz zakazu korzystania z Usług zgodnie z obowiązującym prawem. Aby dokonać zakupu za pośrednictwem Strony, Usług lub Sklepów App Store, użytkownik musi mieć ukończone 18 lat i być zdolny do zawarcia wiążącej umowy. Rozpoczęcie obowiązywania Niniejsze Warunki użytkowania wchodzą w życie pomiędzy Usługodawcą a użytkownikiem w momencie, w którym uzyskuje on dostęp, przegląda lub słucha jakiejkolwiek części Usług, rejestruje się za pomocą poczty elektronicznej, uzyskuje Konto, dokonuje zakupu lub wyraża zgodę lub uznaje się, że wyraził zgodę na Warunki użytkowania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Uznaje się, że każdy, kto korzysta, uzyskuje dostęp lub próbuje korzystać lub uzyskać dostęp do jakiejkolwiek części Usług, wyraża tym samym zgodę na niniejsze Warunki użytkowania. Rejestracja i Twoje informacje Aby móc korzystać z systemu Turbot i Usług, należy utworzyć konto użytkownika (dalej: Konto). Można to zrobić za pośrednictwem Aplikacji, Strony, strony docelowej Turbot lub strony innej firmy albo za pośrednictwem konta w serwisie społecznościowym innej firmy, takim jak Facebook lub Google. Jeśli wybierzesz opcję konta w serwisie społecznościowym, Turbot utworzy Twoje Konto poprzez pobranie pewnych danych osobowych z Twojego konta w serwisie społecznościowym, które zgodziłeś się udostępnić zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania i Polityką prywatności TurboBot, takich jak Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także inne dane osobowe, do których dostęp umożliwiają nam ustawienia prywatności na koncie w serwisie społecznościowym. Jesteś w pełni odpowiedzialny za działania, które mają miejsce w ramach Twojego Konta. Musisz natychmiast powiadomić nas o każdym naruszeniu bezpieczeństwa związanym z Twoim Kontem lub nieuprawnionym korzystaniu z niego. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty, szkody ani inne konsekwencje, które mogą wynikać z jakiegokolwiek użycia Konta lub tokena uwierzytelniającego. Nie mamy obowiązku monitorowania ani uzyskiwania dostępu do żadnego Konta, ale możemy to zrobić w przypadkach, w których takie działanie jest racjonalnie uzasadnione (np. w celu zapobiegania nielegalnej lub szkodliwej działalności, zapewnienia obsługi klienta lub wykonywania obowiązków prawnych itp.) Dostawca może, według własnego uznania, wyłączyć, zamknąć lub ograniczyć dostęp do dowolnego Konta. Korzystanie z Usług Za pośrednictwem Usług użytkownicy uzyskują dostęp do treści („Treści”) za pośrednictwem Strony i Aplikacji. Bezpłatne zarejestrowanie się zapewnia dostęp do ograniczonej ilości Treści. Płatna subskrypcja lub zakup („Usługa Płatna”, „Usługi Płatne”) zapewnia dostęp do pełnego katalogu Treści. Użytkownik może korzystać z Usług wyłącznie do celów osobistych, niekomercyjnych. Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego Konta żadnej innej osobie ani używać identyfikatora użytkownika innej osoby w celu uzyskania dostępu do Usług i Treści. Usługi i Treści są spersonalizowane dla jednego (1) użytkownika. Dostęp do Treści i Usług można uzyskać za pomocą dowolnej obsługiwanej przeglądarki internetowej lub aplikacji TurboBot. Użytkownik nie może modyfikować ani używać zmodyfikowanych wersji Oprogramowania Turbot, w tym nielicencjonowanego oprogramowania osób trzecich przeznaczonego do korzystania z Usług lub uzyskiwania dostępu do Treści. Korzystanie z Usług wymaga urządzeń i innych usług, w tym, ale nie tylko, urządzenia mobilnego, Internetu, słuchawek stereo i określonego oprogramowania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że takie wymagania systemowe, które mogą się zmieniać od czasu do czasu, są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika, a ponowne finansowanie nie będzie dokonywane z powodu niekompatybilności sprzętowej (obowiązkiem Użytkownika jest być w pełni przekonanym, że jego sprzęt jest wystarczający do uruchomienia Usług). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzystanie z Usług wymaga połączenia z Internetem o przepustowości wystarczającej do uzyskania dostępu do Treści i/lub ich przesyłania na urządzeniu Użytkownika; Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudniony dostęp do Usług lub problemy z jakością Usług wynikające z ograniczeń, dostępności i przepustowości połączenia z Internetem Użytkownika lub problemów technicznych z urządzeniami Użytkownika używanymi do uzyskania dostępu do Usług i Treści, ani nie zwróci kosztów z tego tytułu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudniony dostęp do Usług lub problemy z ich jakością w przypadku korzystania z Usług za pośrednictwem urządzenia mobilnego Użytkownika. Aby móc korzystać z Aplikacji, użytkownik musi dysponować co najmniej dwoma (3) gigabajtami wolnego miejsca na swoim urządzeniu mobilnym. Użytkownik rozumie i zgadza się, że Usługi i wszelkie inne informacje uzyskane od Usługodawcy nie są przeznaczone, zaprojektowane ani sugerowane w celu diagnozowania, zapobiegania lub leczenia jakichkolwiek schorzeń lub chorób, określania stanu zdrowia użytkownika ani zastępowania profesjonalnej opieki medycznej. Zabrania się korzystania z Usług podczas obsługi ciężkich maszyn lub wykonywania innych zadań wymagających uwagi i koncentracji. Użytkownik rozumie i zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usług.

Zobowiązanie klienta
Użytkownik zgadza się i gwarantuje, że nie będzie
zakłócać prawidłowego funkcjonowania Usług; nakładać nieuzasadnionego obciążenia na Usługi lub ich infrastrukturę; kopiować, reprodukować, tłumaczyć, adaptować, aranżować lub w inny sposób zmieniać jakiejkolwiek części Usług, Aplikacji lub Treści ani odtwarzać wyników takich działań; dekompilować, dezasemblować lub w inny sposób odtwarzać kodu Usługi, Aplikacji lub Treści; usuwać, zmieniać, ukrywać ani zasłaniać żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych ani innych informacji o prawach własności wbudowanych w Usługi, pojawiających się na nich lub w inny sposób odnoszących się do nich; tworzyć ani próbować tworzyć żadnego produktu ani usługi, które są zasadniczo podobne do Usług, realizują te same lub zasadniczo podobne funkcje co Usługi lub w inny sposób z nimi konkurują albo rzekomo zostały stworzone, dostarczone lub zatwierdzone przez Dostawcę.
Zobowiązania Klienta określone w niniejszym ustępie uznaje się również za podjęte przez każdego, kto korzysta, uzyskuje dostęp lub próbuje korzystać lub uzyskać dostęp do jakiejkolwiek części Usługi. Zakupy Opłaty Usługodawca oferuje płatne usługi, w tym między innymi miesięczną, roczną lub dożywotnią subskrypcję. Instalując jakąkolwiek część Oprogramowania i/lub Aplikacji, uzyskując Konto, dokonując zakupu lub subskrybując którąkolwiek z Usług Płatnych lub jakąkolwiek ich część, uznaje się, że Klient wyraża zgodę i przyjmuje odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich opłat i innych należności związanych z daną Usługą Płatną oraz wyraża zgodę na to, aby takie opłaty i należności były obliczane, fakturowane, weryfikowane i dostosowywane zgodnie z zasadami ustalonymi przez Dostawcę dla danej Usługi Płatnej (które, jeśli nie zostały określone w dokumentach subskrypcji, są dostępne na stronie internetowej Dostawcy). To samo dotyczy sytuacji, w której Klient zezwala lub powoduje, że jest wskazany jako płatnik za cudzą Usługę Płatną.
Każda płatność zapewnia dostęp dla jednego (1) Użytkownika do jednego (1) Konta. Wyrażasz zgodę na personalizację swoich Treści poprzez nagranie własnego głosu za pomocą narzędzia do personalizacji udostępnionego na Koncie. Usługodawca nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń co do oczekiwanego czasu trwania Usług, a kupując Usługę Płatną (w tym wszystkie opcje dożywotnie), Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługi mogą ulec zmianie lub zostać zakończone w przyszłości. Płatność za Usługi jest wymagana z góry i musi być dokonana za pomocą karty kredytowej, systemu PayPal lub w inny sposób zaakceptowany przez Dostawcę. Użytkownik musi zapewnić wystarczające środki na odpowiednim koncie i przyjmuje do wiadomości, że opóźnienia w płatnościach mogą spowodować zawieszenie świadczenia Usług lub zamknięcie Konta Użytkownika. Wszystkie płatności za Usługi płatne są obsługiwane przez zewnętrzną bramkę płatniczą. Dostawca nie jest odpowiedzialny za przetwarzanie płatności Klienta i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kwestie z tym związane. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie danych bankowych do zewnętrznej bramy płatniczej i wyraża zgodę na przechowywanie danych dotyczących płatności na potrzeby przyszłych powtarzających się płatności lub automatycznych odnowień. Użytkownik zgadza się również, że zewnętrzna bramka płatnicza może przechowywać i utrzymywać plik cookie lub token na urządzeniu Użytkownika w celu ułatwienia dokonywania płatności okresowych lub automatycznego odnawiania. Dostawca może bez uprzedzenia zmienić opłaty, stawki i cykl rozliczeniowy mające zastosowanie do Usług. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z taką zmianą (zmianami), jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym przysługującym Użytkownikowi będzie wypisanie się z Usługi i anulowanie jej (bezpłatnej lub płatnej) oraz wszelkich innych subskrypcji, jakie Użytkownik może posiadać. Jeśli użytkownik nadal subskrybuje Usługi po takiej zmianie (zmianach), uznaje się, że udzielił zgody na odpowiednią zmianę (zmiany). Jeśli użytkownik przystąpi do realizacji Transakcji za pośrednictwem Usług, użytkownik upoważnia nas do przekazania Informacji o Płatnościach do zewnętrznych dostawców usług, abyśmy mogli zrealizować transakcję i zgadza się (a) zapłacić odpowiednie opłaty i wszelkie podatki; (b) że J. Bot może obciążyć Twoją kartę kredytową lub konto przetwarzania płatności strony trzeciej, w tym między innymi Twoje konto w sklepie z aplikacjami lub na platformie dystrybucyjnej (takiej jak Apple App Store, Google Play lub Amazon Appstore), na której udostępniane są Aplikacje (każdy z nich to „Dostawca Aplikacji”), w celu weryfikacji, preautoryzacji i dokonania płatności; oraz (c) na poniesienie wszelkich dodatkowych opłat, które Dostawca Aplikacji, bank lub inny dostawca usług finansowych może nałożyć na Ciebie, jak również wszelkich podatków lub opłat, które mogą mieć zastosowanie do Twojego zamówienia. Po potwierdzeniu płatności za twoje zamówienie wyślemy ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Twoje zamówienie nie jest wiążące dla Usługodawca dopóki nie zostanie zaakceptowane i potwierdzone przez Usługodawca. Wszystkie płatności i zakupy są bezzwrotne z wyjątkiem obywateli Unii Europejskiej w ciągu 14 dni od daty zakupu. Jeśli masz jakiekolwiek obawy lub zastrzeżenia dotyczące jakichkolwiek opłat lub transakcji, zgadzasz się najpierw zgłosić je nam i zgadzasz się nie anulować ani nie odrzucać żadnych opłat związanych z kartą kredytową lub przetwarzaniem płatności przez stronę trzecią, chyba że podjąłeś rozsądną próbę rozwiązania tej sprawy bezpośrednio z Usługodawca. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie przetworzenia lub anulowania Twojego zamówienia w pewnych okolicznościach, na przykład, jeśli Twoja karta kredytowa zostanie odrzucona, jeśli istnieje podejrzenie, że żądanie lub zamówienie jest oszustwem, lub w innych okolicznościach, które Usługodawca uzna za stosowne według własnego uznania. Usługodawca zastrzega sobie również prawo, według własnego uznania, do podjęcia kroków w celu weryfikacji Twojej tożsamości w związku z Twoim zamówieniem. Może być konieczne dostarczenie dodatkowych informacji w celu weryfikacji Twojej tożsamości przed zakończeniem transakcji. Subskrypcje Dostęp do Usług i Treści można uzyskać na dwa sposoby: (a) Bezpłatny okres próbny: bezpłatny dostęp do ograniczonej zawartości, który daje dostęp do Usług przez określoną liczbę dni zamieszczoną na Stronie i w Usługach. Po wygaśnięciu bezpłatnego okresu próbnego Usługodawca może nadal zapewniać bezpłatny dostęp do niektórych treści. Użytkownik może uzyskać dostęp do bezpłatnego okresu próbnego zgodnie z niektórymi ofertami promocyjnymi Usługodawcy lub stron trzecich, w takich przypadkach Użytkownik również w pełni zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. (b) Płatna Subskrypcja: program oparty na opłacie subskrypcyjnej, który daje dostęp do wszystkich Treści. Użytkownik będzie miał dostęp do Treści udostępnianych w ramach Płatnej Subskrypcji Usług wyłącznie w czasie, gdy subskrypcja jest aktywna i obowiązuje. Wszystkie Usługi Płatne zapewniają dostęp do Treści. Użytkownik może nabyć Usługę Płatną poprzez zakup subskrypcji Produktów na Stronie, w Aplikacjach, za pośrednictwem partnerów App Marketplace lub w pakiecie z jednym lub kilkoma naszymi partnerami w zakresie subskrypcji pakietowych. Należy pamiętać, że ceny Usług Płatnych mogą być różne dla różnych kanałów sprzedaży i platform. Należy pamiętać, że w przypadku zakupu subskrypcji za pośrednictwem Apple iTunes Store lub naszej aplikacji na iPhone’a, sprzedaż jest ostateczna, a my nie dokonamy zwrotu pieniędzy. Zakup będzie podlegał stosownym zasadom płatności Apple, które również mogą nie przewidywać zwrotu pieniędzy. W przypadku zakupu subskrypcji za pośrednictwem sklepu Google Play, sprzedaż jest ostateczna, a my nie dokonamy zwrotu pieniędzy. Zakup będzie podlegał zasadom płatności Google, które również mogą nie przewidywać zwrotu pieniędzy. W przypadku zakupu za pośrednictwem jednego lub więcej naszych partnerów subskrypcji pakietowej, zakup może podlegać Warunkom i zasadom tych partnerów, a płatności i zarządzanie subskrypcją pakietową mogą być przez nich administrowane. Pakiety subskrypcji Usługodawca oferuje miesięczne, roczne i dożywotnie opcje subskrypcji. Dla celów naszej miesięcznej i rocznej subskrypcji, miesiąc stanowi 30 dni kalendarzowych, a rok stanowi 365 dni kalendarzowych. Dla celów naszej dożywotniej subskrypcji, dożywotnia subskrypcja oznacza 100 lat lub do dnia, w którym Usługodawca przestanie komercyjnie oferować Usługi. Nasza miesięczna subskrypcja jest płatna miesięcznie. Za każdy miesiąc, w którym Twoja miesięczna subskrypcja jest aktywna, potwierdzasz i zgadzasz się, że Usługodawca jest upoważniony do obciążenia tej samej karty kredytowej, która została użyta do początkowej opłaty subskrypcji lub innej metody płatności w wysokości aktualnej miesięcznej opłaty subskrypcji w momencie odnowienia. Zgadzasz się również, że Twoje dane dotyczące płatności mogą być przechowywane w tym celu oraz że plik cookie lub token może być przechowywany i utrzymywany na Twoim twardym dysku, aby ułatwić automatyczne naliczanie opłat. Miesięczne opłaty za odnowienie subskrypcji będą nadal naliczane na podstawie podanej przez Ciebie metody płatności, automatycznie do momentu anulowania. Musisz anulować subskrypcję przed jej odnowieniem każdego miesiąca, aby uniknąć naliczenia opłaty za kolejny miesiąc na podaną przez Ciebie metodę płatności. Nie można domagać się zwrotu pieniędzy za okres subskrypcji obejmujący niepełny miesiąc. Nasze roczne subskrypcje są opłacane przez jednorazową płatność z góry z automatycznym odnawianiem rocznym. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca jest upoważniony do obciążenia metody płatności użytej do (i) początkowej rocznej opłaty abonamentowej w wysokości zabezpieczonej w momencie zakupu, oraz (ii) opłaty za odnowienie subskrypcji (s) w wysokości niezdyskontowanej stawki obowiązującej w momencie każdego takiego odnowienia. Użytkownik zgadza się również, że informacje dotyczące płatności mogą być przechowywane w tym celu i że plik cookie lub token może być przechowywany i utrzymywany na dysku twardym użytkownika w celu ułatwienia automatycznego naliczania opłat. Musisz anulować subskrypcję przed jej odnowieniem, aby uniknąć naliczenia opłaty za odnowienie subskrypcji na podaną przez Ciebie metodę płatności. Nie można żądać zwrotu pieniędzy za jakikolwiek częściowy okres subskrypcji. Nasza dożywotnia subskrypcja jest opłacana jednorazową płatnością z góry. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca jest upoważniony do obciążenia metody płatności użytej do opłaty za dożywotnią subskrypcję według stawki zabezpieczonej w momencie zakupu. Zgadzasz się również, że Twoje informacje o płatności mogą być przechowywane dla przyszłych zakupów lub płatności i że plik cookie lub token może być przechowywany i trzymany na Twoim twardym dysku, aby ułatwić te opłaty. Zgadzasz się na niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o wszelkich zmianach w sposobie płatności, które podałeś, podczas gdy jakiekolwiek subskrypcje pozostają nieuregulowane. Jesteś odpowiedzialny za wszystkie stosowne opłaty i obciążenia, w tym stosowne podatki, oraz wszystkie subskrypcje zakupione przez Ciebie. W trakcie korzystania z Usług, Usługodawca i jego zewnętrzni dostawcy usług płatniczych mogą otrzymać i wdrożyć zaktualizowane informacje o karcie kredytowej od wystawcy karty kredytowej w celu uniknięcia przerwania subskrypcji z powodu nieaktualnej lub nieważnej karty. Ta wypłata zaktualizowanych informacji o karcie kredytowej jest dostarczana do Usługodawcy i dostawcy usług płatniczych Usługodawcy. Bot na wyłączny wybór wystawcy Twojej karty kredytowej. Wystawca Twojej karty kredytowej może dać Ci prawo do rezygnacji z usługi aktualizacji. Jeśli chcesz tego dokonać, prosimy o kontakt z wystawcą Twojej karty kredytowej. Nasze zobowiązanie do świadczenia Usług powstaje dopiero w momencie otrzymania zamówienia od Użytkownika i potwierdzenia zakupu pocztą elektroniczną. Potwierdzimy Twoje zamówienie i wyślemy Ci wiadomość e-mail, aby potwierdzić Twój dostęp do zakupionej subskrypcji. Ceny zawierają lokalne podatki i VAT, jeśli dotyczy. Użytkownik zgadza się nie obciążać nas odpowiedzialnością za opłaty bankowe poniesione w związku z płatnościami na jego konto. Jeśli płatność nie zostanie przez nas otrzymana z podanej przez Ciebie metody płatności, zgadzasz się zapłacić wszystkie należne kwoty na nasze żądanie. Zgadzasz się, że nie masz prawa odsprzedawać jakichkolwiek zakupów dokonanych za pośrednictwem systemu Turbot w celach komercyjnych. W przypadku subskrypcji dowolnego pakietu (włączając w to, ale nie ograniczając się do pakietu Dożywotniego) każda kolejna podróż zostanie odblokowana po 12 godzinach od wysłuchania poprzedniej podróży. Anulowanie subskrypcji Możesz anulować miesięczną subskrypcję w dowolnym momencie. Anulowanie rozliczenia jest skuteczne na koniec danego miesiąca. Rezygnacji należy dokonać za pośrednictwem Konta lub kontaktując się z nami pod adresem https://turbot.pl Użytkownik może nadal korzystać z Usług do końca danego miesiąca. Należy pamiętać, że w przypadku zakupu subskrypcji za pośrednictwem Apple iTunes Store lub naszej aplikacji na iPhone’a, użytkownik może anulować swoją subskrypcję poprzez anulowanie automatycznego odnawiania płatnych Subskrypcji In-App wybierając opcję Zarządzaj Subskrypcjami App w ustawieniach Konta iTunes i wybierając subskrypcję, którą chce zmodyfikować. W przypadku zakupu subskrypcji za pośrednictwem sklepu Google Play, użytkownik może anulować automatyczne odnawianie subskrypcji w ustawieniach konta w sekcji „Subskrypcje” w aplikacji Google Play lub zgodnie z aktualną procedurą określoną przez Google Play. Możemy zawiesić lub zakończyć korzystanie z Usług przez użytkownika w wyniku jego oszustwa lub naruszenia jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków użytkowania. Takie rozwiązanie lub zawieszenie może być natychmiastowe i bez uprzedzenia. Naruszenie niniejszych Warunków użytkowania obejmuje między innymi nieuprawnione kopiowanie lub pobieranie naszych treści audio lub wideo z Usług. Polityka zwrotu kosztów Wyłącznie dla obywateli Unii Europejskiej: Użytkownik może zrezygnować z rocznych i dożywotnich planów subskrypcji, które są nabywane wyłącznie za pośrednictwem Witryny, w ramach 14-dniowej oferty gwarancji zwrotu pieniędzy, która uprawnia do anulowania subskrypcji i uzyskania pełnego zwrotu kosztów do 14 dni kalendarzowych od daty pierwszej płatności, kontaktując się z nami pod adresem office@turbot.pl Masz prawo tylko do jednego zwrotu. Po dokonaniu zwrotu wszelkie przyszłe subskrypcje nie będą się już kwalifikowały do 14-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy. Zwrot pieniędzy nie będzie dotyczył kolejnych wznowień rocznych subskrypcji lub subskrypcji zakupionych za pośrednictwem Apple iTunes Store lub naszej aplikacji na iPhone’a, lub Google Play Store lub naszej aplikacji na Androida. Po upływie 14-dniowego okna nie dokonamy zwrotu pieniędzy. Wszystkie zwroty są wypłacane w całości, jednakże następujące opłaty związane z obsługą płatności mogą zostać odliczone od kwoty zwrotu, którą otrzymasz: opłata transferowa dostawcy płatności (np. Stripe), koszty konwersji walut, opłaty za przelewy bankowe lub inne opłaty związane z płatnością (lub obsługą płatności) – takie opłaty mogą zostać odliczone od zwrotu. Kody promocyjne i rabatowe Żaden kod promocyjny lub oferta przedstawiona przez nas nie może być używana w połączeniu z innym kodem promocyjnym lub ofertą, przeszłą lub obecną. Oferty wprowadzające są dostępne wyłącznie dla nowych użytkowników Usług, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Poprzedni użytkownicy lub użytkownicy próbni Usług nie kwalifikują się jako nowi użytkownicy. O ile warunki jakiejkolwiek promocji nie stanowią inaczej, wszystkie promocje cenowe lub zniżki będą miały zastosowanie do początkowego okresu subskrypcji, a wszelkie wznowienia będą obowiązywać tylko w okresie początkowym. a wszelkie wznowienia będą naliczane według stawki obowiązującej w momencie wznowienia dla danego typu zakupionej subskrypcji. Prezenty Subskrypcje lub Vouchery prezentowe to opłacone z góry członkostwo w Produktach („Prezenty”). Osoba, która nabywa Prezenty jest określana w niniejszych Warunkach użytkowania jako „Darczyńca”. Osoba, która otrzyma i zrealizuje Subskrypcję Prezentową do Usług, jest w niniejszych warunkach określana jako „Odbiorca”. Subskrypcje Prezentowe są opłacane jako jednorazowa płatność z góry. Po zakupie Obdarowujący otrzyma potwierdzenie zamówienia i paragon. Kody upominkowe mogą być użyte tylko raz i nie mogą być wymieniane na gotówkę, odsprzedawane ani łączone z innymi ofertami, w tym z bezpłatnymi testami. Należy pamiętać, że kody upominkowe nie mogą zostać zrealizowane, jeśli osoba obdarowana zakupiła już subskrypcję za pośrednictwem Apple iTunes Store lub naszej aplikacji na iPhone’a, lub Google Play Store lub naszej aplikacji na Androida. Automatycznie obciążymy podaną przez Ciebie metodę płatności za wszelkie zakupione Subskrypcje Prezentowe w momencie zakupu, a nie dostawy. Nie ma żadnych zwrotów ani innych kredytów dla Subskrypcji Prezentów, które nie zostaną zrealizowane. Usługodawca powiadomi Odbiorcę przed zakończeniem Subskrypcji Prezentowej, że okres prezentowy wkrótce wygaśnie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zgubienia, kradzieży lub użycia Subskrypcji Prezentowej bez pozwolenia. Zmiany warunków cenowych dla Subskrypcji Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków cenowych dla Usług Płatnych w dowolnym momencie. Zmiany warunków cenowych nie będą miały zastosowania wstecz i będą miały zastosowanie jedynie do odnowienia subskrypcji Usług Płatnych po tym, jak takie zmienione warunki cenowe zostaną zakomunikowane. Jeśli użytkownik nie zgadza się ze zmianami w warunkach cenowych Usługodawcy, może zrezygnować z odnowienia subskrypcji, anulując ją za pośrednictwem kanałów i procedur określonych na Stronie. Przyszła funkcjonalność Zgadzasz się, że Twoje zakupy nie są uzależnione od dostarczenia jakichkolwiek przyszłych funkcjonalności lub funkcji, ani od jakichkolwiek ustnych lub pisemnych publicznych komentarzy Usługodawcy dotyczących przyszłych funkcjonalności lub funkcji. Zawartość i Prawa do Zawartości Zgodnie z niniejszymi Warunkami, oraz Twoimi opłatami abonamentowymi, Usługodawca udziela Ci ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu i odwołalnej licencji na dostęp do Treści i Usług do użytku osobistego i niekomercyjnego. Zawartość i Usługi zawierają materiały chronione prawem autorskim, materiały zastrzeżone lub inną własność intelektualną Usługodawcy lub jej licencjodawców. Wszelkie prawa, tytuły i własność do Treści i Usług pozostają w posiadaniu Usługodawcy lub jego licencjodawców. Prawa dostępu do Usług i Treści są licencjonowane dla Ciebie i nie są Ci sprzedawane, a Ty nie masz do nich żadnych praw poza korzystaniem z nich zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania. Użytkownik rozumie i zgadza się, że korzystanie przez niego z Treści i Usług jest ograniczone pewnymi zasadami licencjonowania użytkowania ustanowionymi przez firmę Usługodawcy lub licencjodawców będących stronami trzecimi i będą one regulować prawa użytkownika w odniesieniu do tego Conte nt, jak określono w niniejszym dokumencie, w tym, bez ograniczeń: (a) korzystanie z Treści i dostęp do Usług jest uzależnione od uprzedniej akceptacji Warunków użytkowania; (b) Treści i Usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem; (c) wszelkie powielanie, redystrybucja, transmisja, sprzedaż, emisja, publiczne odtwarzanie, udostępnianie, wynajem lub wypożyczanie, adaptacja, sublicencja, modyfikacja, ekstrakcja, promocja, wykorzystanie komercyjne, sprzedaż, transfer, cesja lub inne wykorzystanie Treści dostarczanych za pośrednictwem Usług stanowi naruszenie prawa autorskiego i jest wyraźnie zabronione. Użytkownik gwarantuje i zobowiązuje się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania oraz gwarantuje i zobowiązuje się nie wykorzystywać Usług ani Treści: (a) do naruszania lub łamania czyichkolwiek praw własności intelektualnej; (b) w jakikolwiek sposób, który może zaszkodzić reputacji Turbot (c) do fałszowania nagłówków lub innej manipulacji identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia jakiejkolwiek Treści przesyłanej za pośrednictwem Usług; (d) do prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Usług, zakłócania lub przerywania pracy Usług, serwerów lub sieci połączonych z Usługami, lub nieprzestrzegania jakichkolwiek wymagań, procedur, zasad lub regulaminów sieci połączonych z Usługami; (e) umyślnego lub nieumyślnego naruszania obowiązującego prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego; (f) zmieniania lub manipulowania jakąkolwiek Treścią lub danymi z nią związanymi, lub jakąkolwiek częścią Usług, zbierania, gromadzenia lub przechowywania danych osobowych innych użytkowników w związku z zakazanym postępowaniem i działaniami określonymi w niniejszym dokumencie. Korzystając z Usług i Treści, użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich stosownych przepisów prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego oraz wszelkich regulacji mających moc prawną. Usługi i Zawartość mogą być dostępne tylko poprzez interfejs(y), które Usługodawca udostępnił dla nich i nie mogą być dostępne lub próbować być dostępne w jakikolwiek sposób nie zatwierdzony przez Usługodawcę. Użytkownik nie może tworzyć żadnych lokalnych kopii Usług lub Treści poza Oprogramowaniem lub Aplikacją dostarczoną przez Usługodawcę. Wszelkie nieautoryzowane powielanie, publikowanie, dalsze rozpowszechnianie lub publiczne wystawianie Usługi Usługodawcy lub materiałów udostępnianych w ramach Usługi Usługodawcy w całości lub w części jest surowo zabronione. Nie możesz kopiować, reprodukować, „zgrywać”, nagrywać lub udostępniać publicznie jakiejkolwiek części Usługi Usługodawcy lub Treści dostarczanych do Ciebie za pośrednictwem Usług. Rozumiesz i zgadzasz się, że Usługi, Treść i produkty dostępne za pośrednictwem Usług są dostarczane Ci na podstawie ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencji i odwołalnej licencji, włączając w to technologię ram bezpieczeństwa, która jest zaprojektowana w celu ochrony treści cyfrowych i może ograniczyć Twój dostęp i korzystanie z Treści i Usług zgodnie z Warunkami Użytkowania. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać ani nie podejmować prób naruszania jakichkolwiek elementów zabezpieczeń Usług lub Treści bądź technologii lub oprogramowania zabezpieczającego. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać, nie próbować, nie zachęcać ani nie pomagać osobom trzecim w naruszaniu, obchodzeniu, modyfikowaniu, odtwarzaniu kodu źródłowego, dekompilacji, dezasemblacji ani w żaden inny sposób nie manipulować żadnymi elementami zabezpieczeń używanymi do administrowania Usługami z jakiegokolwiek powodu, ani nie ingerować, nie usuwać ani nie zmieniać żadnych informacji dotyczących zarządzania prawami w odniesieniu do Treści lub Usług. Użytkownik zgadza się przestrzegać zasad i polityki ustanowionej od czasu do czasu przez Usługodawcę. Takie zasady i polityki będą stosowane do Użytkowników Usług, i mogą obejmować na przykład wymagane lub automatyczne aktualizacje, modyfikacje i/lub reinstalacje oprogramowania oraz uzyskiwanie dostępnych łatek w celu rozwiązania problemów związanych z bezpieczeństwem, interoperacyjnością i/lub wydajnością. Użytkownik zgadza się, że korzystanie z Usług, przesyłanie strumieniowe Treści i korzystanie z wszelkich informacji związanych z Treściami stanowi akceptację i zgodę na korzystanie z tych Treści wyłącznie zgodnie z odpowiednimi Warunkami użytkowania oraz że wszelkie inne sposoby korzystania z Treści lub Usług będą stanowiły naruszenie niniejszych Warunków użytkowania i mogą stanowić naruszenie prawa, w tym naruszenie praw autorskich. Wszelkie technologie bezpieczeństwa, w stosownych przypadkach, stanowią część Treści i Usług. Własność Treści Usługodawca i jego licencjodawcy są wyłącznymi właścicielami wszystkich praw, tytułów i udziałów do Usług i Treści, w tym wszystkich powiązanych praw własności intelektualnej. Potwierdzasz, że Usługi i Treść są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami Stanów Zjednoczonych, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz innych krajów. Użytkownik zgadza się nie usuwać, nie zmieniać ani nie zasłaniać żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych, znakach usługowych ani innych prawach własności włączonych do Usług lub Treści lub towarzyszących im. Prawa do Treści Użytkownika przyznane przez Użytkownika Udostępniając jakiekolwiek Treści Użytkownika, w tym między innymi recenzje, opinie, zdjęcia profilowe, filmy, próbki dźwiękowe, wszelkie posty lub komentarze za pośrednictwem Usług lub Aplikacji, użytkownik niniejszym udziela firmie Usługodawcy niewyłącznej, zbywalnej, podlegającej sublicencji, obowiązującej na całym świecie, wolnej od tantiem licencji na korzystanie, kopiowanie, modyfikowanie, tworzenie prac pochodnych na podstawie, rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie, publiczne wykonywanie i dystrybucję Treści Użytkownika w związku z obsługą i dostarczaniem Usług i Treści użytkownikowi i innym użytkownikom. Nie sprawdzamy Treści Użytkownika przesłanych przez Ciebie lub innych użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za Treści Użytkownika dostarczone przez Ciebie lub innych użytkowników. Nie popieramy żadnych opinii zawartych w takich materiałach. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani nie składamy żadnych oświadczeń, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących Treści Użytkownika, w tym w zakresie ich zgodności z prawem lub dokładności. Treści użytkownika są uważane za niezastrzeżone i niepoufne. Zgadzasz się nie przesyłać żadnych treści jako Treści Użytkownika, co do których masz jakiekolwiek oczekiwania dotyczące prywatności. Prawa do Treści przyznane przez Usługodawcę. Pod warunkiem przestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków, Usługodawca udziela Ci ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na dostęp do Treści wyłącznie w związku z dozwolonym korzystaniem z Usług i wyłącznie dla Twoich osobistych i niekomercyjnych celów. Żadne z postanowień niniejszych Warunków ani żadne z działań podejmowanych przez kogokolwiek na ich podstawie nie może być interpretowane jako tworzące lub dające podstawę do tworzenia jakichkolwiek praw bezpieczeństwa lub posiadania, własności lub innych praw rzeczowych na rzecz Klienta lub jakiegokolwiek użytkownika końcowego w odniesieniu do jakichkolwiek elementów należących lub będących w posiadaniu Usługodawcy. Prawa i warunki dotyczące Aplikacji Pod warunkiem przestrzegania przez użytkownika niniejszych Warunków Korzystania, Usługodawca udziela użytkownikowi ograniczonej niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na pobranie i zainstalowanie kopii Aplikacji na urządzeniu mobilnym lub komputerze będącym własnością użytkownika lub przez niego kontrolowanym oraz na uruchomienie takiej kopii Aplikacji wyłącznie dla jego osobistych, niekomercyjnych celów. Usługodawca zastrzega sobie wszelkie prawa do Aplikacji, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi zgodnie z niniejszymi Warunkami. Użytkownik nie może:

(a) kopiować, modyfikować ani tworzyć prac pochodnych opartych na Aplikacji; (b) dystrybuować, przenosić, udzielać sublicencji, dzierżawić, wypożyczać ani wynajmować Aplikacji stronom trzecim; (c) odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani dezasemblować Aplikacji; ani (d) udostępniać funkcjonalności Aplikacji wielu użytkownikom w jakikolwiek sposób. Zastrzeżenia dotyczące usług i gwarancji Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby utrzymywać Usługi na komercyjnie uzasadnionych zasadach i nie może zagwarantować, że użytkownik będzie miał dostęp do Usług przez cały czas.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:
(a) Usługi nie zostały zaprojektowane tak, aby spełniać jakiekolwiek indywidualne wymagania; (b) działanie Usług może od czasu do czasu napotykać na problemy techniczne lub inne i może nie przebiegać nieprzerwanie lub bez błędów; (c) Usługi nie są odporne na błędy i nie zostały zaprojektowane do użytku w okolicznościach z natury niebezpiecznych, takich jak np. działanie „głównych źródeł zagrożenia”, systemów kontroli ruchu lub podtrzymywania życia, obchodzenie się z substancjami niebezpiecznymi i inne działania, w których awaria Usług mogłaby doprowadzić do śmierci, obrażeń ciała lub szkód w środowisku. Użytkownik zgadza się, że korzysta z Usług na własne ryzyko i że Usługi są udostępniane w stanie, w jakim są i w miarę dostępności, bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.
Dostawca i jego podmioty stowarzyszone, członkowie zarządu i/lub pracownicy wyraźnie wyłączają wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, dotyczące Dostawcy, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw. Dostawca nie jest zobowiązany do ulepszania, modyfikowania ani zastępowania jakiejkolwiek części Usługi ani do dalszego opracowywania lub udostępniania jej nowych wersji. Nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących jakości, dokładności, aktualności, prawdziwości, kompletności ani rzetelności jakichkolwiek Treści. Dostawca stara się odpowiadać na zgłoszenia dotyczące pomocy technicznej w ciągu 72 godzin roboczych, ale nie zobowiązuje się do szybkości udzielania pomocy technicznej ani rozwiązywania problemów. W ramach Usługi mogą być udostępniane łącza lub dostęp do stron internetowych, zasobów lub usług osób trzecich, które mogą udostępniać łącza lub dostęp do Usługi. Dostawca nie odpowiada za jakość (w tym dostępność, niezawodność i bezpieczeństwo) takich zewnętrznych witryn, zasobów lub usług i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, wydatki lub inne konsekwencje wynikające z ich istnienia, braku, właściwości, korzystania z nich lub niemożności korzystania z nich. Użytkownik przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z witryn lub zasobów stron trzecich i ponosi wszelkie ryzyko z tym związane. Niektóre części Serwisu mogą zostać przetłumaczone na inne języki. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystając z Usług, może napotkać treści, które mogą być uznane za nieprzyzwoite, obraźliwe lub w inny sposób niestosowne. Zgadzasz się, że dostęp do Usług i korzystanie z nich, w tym z jakichkolwiek Treści, odbywa się na Twoje własne ryzyko i że Usługodawca nie ponosi wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek treściami. Usługi mogą być zintegrowane z innymi usługami i oprogramowaniem dostarczanym przez strony trzecie, w tym przez Apple i Google. Jeśli uzyskujesz dostęp do Usług poprzez aplikację lub inny interfejs stron trzecich lub korzystasz z oprogramowania lub innych produktów stron trzecich w połączeniu z Usługami, możesz podlegać dodatkowym warunkom i zasadom. Usługi mogą również zawierać elementy API YouTube. Prosimy pamiętać, że korzystając z Aplikacji TurboBot, Usług, Klientów API YouTube lub jakiegokolwiek naszego oprogramowania, które korzysta z elementów API YouTube, zgadzasz się na przestrzeganie Warunków Korzystania z Usług YouTube. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji Treści lub kolejności, w jakiej są one prezentowane lub udostępniane za pośrednictwem Usług.
Zakazy
Użytkownik zgadza się nie robić żadnej z poniższych rzeczy:
Zamieszczania, przesyłania, publikowania, przesyłania lub transmitowania jakichkolwiek Treści, które: (a) naruszają, przywłaszczają lub naruszają patent, prawa autorskie, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawa moralne lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich, lub prawa do wizerunku lub prywatności; (b) naruszają lub zachęcają do postępowania, które naruszałoby jakiekolwiek obowiązujące prawo lub przepisy lub powodowałoby odpowiedzialność cywilną; (c) są oszukańcze, fałszywe, wprowadzające w błąd lub zwodnicze; (d) są zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, wulgarne lub obraźliwe; (e) promują dyskryminację, bigoterię, rasizm, nienawiść, prześladowanie lub krzywdę wobec jakiejkolwiek osoby lub grupy; (f) są agresywne lub stanowią zagrożenie lub promują przemoc lub działania, które stanowią zagrożenie dla jakiejkolwiek osoby lub podmiotu; lub (g) promują nielegalne lub szkodliwe działania lub substancje;Używania, wyświetlania, odbicia lustrzanego lub ramki Usług, lub jakiegokolwiek indywidualnego elementu w ramach Usług, nazwy Turbot, jakiegokolwiek znaku handlowego Usługodawcy, logo lub innych zastrzeżonych informacji, lub układu i projektu jakiejkolwiek strony lub formularza zawartego na stronie, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy;
Uzyskiwania dostępu, manipulowania lub korzystania z niepublicznych obszarów Usług, systemów komputerowych Turbot lub technicznych systemów dostawczych dostawców Turbot;
Próbować sondować, skanować lub testować słabe punkty jakiegokolwiek systemu lub sieci Usługodawcy lub naruszać jakiekolwiek środki bezpieczeństwa lub uwierzytelniania;Unikać, obchodzić, usuwać, dezaktywować, upośledzać, dekodować lub w inny sposób obchodzić jakichkolwiek środków technologicznych wdrożonych przez Usługodawcę lub któregokolwiek z dostawców Usługodawcy lub jakąkolwiek inną stronę trzecią (w tym innego użytkownika) w celu ochrony Usług;
Próbować uzyskać dostęp lub przeszukiwać Usług lub pobierać Treści Zbiorowe z Usług za pomocą jakiegokolwiek silnika, oprogramowania, narzędzia, agenta, urządzenia lub mechanizmu (w tym pająków, robotów, crawlerów, narzędzi do eksploracji danych i tym podobnych) innego niż oprogramowanie i/lub agentów wyszukiwania dostarczonych przez Usługodawcę lub inne ogólnie dostępne przeglądarki internetowe stron trzecich;
Wysyłania jakichkolwiek niezamówionych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, wiadomości e-mail, wiadomości-śmieci, spamu, łańcuszków lub innych form nagabywania;Używać żadnych meta tagów lub innych ukrytych tekstów lub metadanych wykorzystujących znak towarowy, logo URL lub nazwę produktu firmy Usługodawcy bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Usługodawcy;
Używania Usług w celach komercyjnych lub dla korzyści stron trzecich lub w jakikolwiek sposób niedozwolony przez niniejsze Warunki;
Fałszowania nagłówków pakietów TCP/IP lub jakiejkolwiek części informacji nagłówkowych w wiadomościach e-mail lub postach na grupach dyskusyjnych, lub w jakikolwiek sposób wykorzystywania Usług do wysyłania zmienionych, zwodniczych lub fałszywych informacji identyfikujących źródło;Próby rozszyfrowania, dekompilacji, dezasemblacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania używanego do świadczenia Usług;
Zakłócania lub podejmowania prób zakłócania dostępu dowolnego użytkownika, hosta lub sieci, w tym, bez ograniczeń, wysyłania wirusów, przeciążania, zalewania, spamowania lub bombardowania pocztowego Usług;
Zbierał ani przechowywał żadnych informacji umożliwiających identyfikację osób w Usługach od innych użytkowników Usług bez ich wyraźnej zgody;Podawania się za inną osobę lub podmiot lub fałszywego przedstawiania swojego powiązania z jakąkolwiek osobą lub podmiotem;Naruszania obowiązującego prawa lub przepisów;
Zachęcania lub umożliwiania innym osobom wykonywania któregokolwiek z powyższych działań.Mimo że nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania dostępu do Usług lub Treści albo korzystania z nich, ani do przeglądania lub edytowania jakichkolwiek Treści, mamy prawo to robić w celu obsługi Usług, zapewnienia zgodności z niniejszymi Warunkami oraz przestrzegania obowiązującego prawa lub innych wymogów prawnych.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do dowolnej Treści, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, w tym między innymi, jeśli według własnego uznania uznamy, że dana Treść jest niestosowna lub narusza niniejsze Warunki. Mamy prawo do prowadzenia dochodzeń w sprawie naruszeń niniejszych Warunków lub postępowania mającego wpływ na Usługi. Możemy również konsultować się i współpracować z organami ścigania w celu ścigania użytkowników, którzy naruszają prawo.Wypowiedzenie
Użytkownik może zlikwidować swoje Konto w dowolnym momencie logując się na swoje Konto i postępując zgodnie z podanymi tam instrukcjami. W przypadku zakupu Subskrypcji za pośrednictwem Dostawcy Aplikacji (np. Apple, Microsoft lub Google), użytkownik musi również anulować swoją Subskrypcję bezpośrednio u tego Dostawcy Aplikacji.Możemy zamknąć dostęp użytkownika do Usług i możliwość korzystania z nich, według własnego uznania, w dowolnym czasie i bez powiadomienia.Po jakimkolwiek rozwiązaniu, zaprzestaniu lub anulowaniu Usług lub Konta użytkownika, wszystkie postanowienia niniejszych Warunków, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać, pozostaną w mocy, w tym, bez ograniczeń, postanowienia dotyczące własności, zrzeczenia się gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności oraz postanowienia dotyczące rozstrzygania sporów. Użytkownik rozumie i zgadza się, że po rozwiązaniu Umowy wygasają wszystkie prawa przyznane mu na mocy niniejszej Umowy. Wszystkie zobowiązania związane z własnością intelektualną i oprogramowaniem w ramach niniejszej umowy obowiązują do momentu całkowitego usunięcia wszystkich materiałów związanych z Turbot z urządzeń, systemów i nośników pamięci.
Odszkodowanie
Będziesz zabezpieczał i chronił Usługodawcę i jego urzędników, dyrektorów, pracowników, wykonawców, agentów i przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami, sporami, żądaniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami, kosztami i wydatkami, w tym, bez ograniczeń, uzasadnionymi opłatami prawnymi i księgowymi, wynikającymi z lub w jakikolwiek sposób związanymi z (a) Twoim dostępem lub korzystaniem z Usług lub Treści lub (b) naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków Użytkowania. Zrzeczenia się odpowiedzialności Usługodawca wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, ustawowych, dorozumianych lub innych, w tym, bez ograniczeń, gwarancji przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw własności, gwarancji bezpieczeństwa, niezawodności, terminowości, dokładności i wydajności Usług i Treści. Usługodawca (między innymi) nie składa żadnych oświadczeń i nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do następujących kwestii:
(a) że Usługi i Treść spełnią wszelkie wymagania lub oczekiwania; (b) że dostęp do Usług i Treści lub ich działanie lub korzystanie z nich będzie nieprzerwane, bezpieczne lub wolne od błędów – Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulowania Usługi J. Bot w dowolnym momencie z powodów technicznych lub operacyjnych, bez powiadomienia (c) że wszelkie wady Usług zostaną naprawione; (d) że Usługi lub jakiekolwiek środki, za pomocą których uzyskuje się dostęp lub korzysta z Usług są wolne od złośliwego oprogramowania, wirusów lub innych szkodliwych komponentów; lub (e) w odniesieniu do jakiegokolwiek oprogramowania, usług, informacji, infrastruktury, zasobów lub innych elementów stron trzecich.
Zgadzasz się, że korzystasz z Usług i Treści całkowicie na własne ryzyko w pełnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo. Uaługodawca może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków na dowolną firmę, przedsiębiorstwo lub osobę w dowolnym momencie, jeśli nie wpłynie to w istotny sposób na Twoje prawa wynikające z tych Warunków. Nie możesz przekazywać swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków użytkowania innym osobom. Niniejsze Warunki są osobiste dla Ciebie i żadna osoba trzecia nie jest uprawniona do korzystania z niniejszych Warunków, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie.
Brak zrzeczenia się
Jeśli opóźnimy wykonanie lub zaniechamy wykonania lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa przysługującego nam na mocy niniejszych Warunków użytkowania, takie opóźnienie lub zaniechanie nie stanowi zrzeczenia się tego prawa ani żadnych innych praw wynikających z niniejszych Warunków użytkowania.
Siła wyższa
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika za brak świadczenia, niedostępność lub awarię Usług, ani za jakiekolwiek uchybienia lub opóźnienia w przestrzeganiu przez nas niniejszych Warunków, jeśli taki brak, niedostępność lub awaria wynikają z przyczyn pozostających poza naszą kontrolą.
Ograniczenie odpowiedzialności
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, wydatki, problemy zdrowotne, kwestie psychologiczne lub inne szkodliwe konsekwencje wynikające z (a) czyjegokolwiek korzystania lub niemożności korzystania z Usług i/lub Treści, (b) właściwości Usług i/lub Treści, (c) jakiejkolwiek wiadomości lub innej komunikacji otrzymanej, lub jakiejkolwiek transakcji zawartej, za pośrednictwem lub z Usług, (d) nieautoryzowanego dostępu do, lub przerwania, zmiany, utraty, uszkodzenia lub usunięcia, transmisji lub danych Klienta lub jakiegokolwiek Użytkownika Końcowego, (e) jakiejkolwiek innej sprawy związanej z Usługami i/lub Treściami lub jakąkolwiek ich częścią; NIEZALEŻNIE od tego, czy są one poniesione bezpośrednio lub pośrednio, czy są natychmiastowe lub wtórne i czy wynikają z umowy, deliktu lub w inny sposób.Ani Usługodawca, ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub dostarczanie Usług, Produktów lub Treści nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek przypadkowe, specjalne, przykładowe lub wynikowe szkody, w tym, ale nie tylko, utracone zyski, utratę danych lub dobrego imienia, przerwę w świadczeniu usług, uszkodzenie komputera lub awarię systemu lub koszt zastępczych Usług lub Produktów wynikających z lub w związku z niniejszymi Warunkami Użytkowania lub z korzystania lub niemożności korzystania z Usług, Produktów lub Treści, czy to w oparciu o gwarancję, umowę, czyn niedozwolony (w tym zaniedbanie), odpowiedzialność za produkt lub jakąkolwiek inną teorię prawną, i czy J. Bot został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód, nawet jeśli ograniczony środek zaradczy określony w niniejszym dokumencie okazał się nie spełniać swojego zasadniczego celu.W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność Usługodawcy wynikająca z lub w związku z tymi warunkami lub z korzystania lub niemożności korzystania z Usług, Produktów lub Zawartości nie przekroczy kwot, które zapłaciłeś JUsługodawcy za korzystanie z Usług, Produktów lub Zawartości lub pięćdziesięciu dolarów (50$) jeśli nie masz żadnych zobowiązań płatniczych wobec Usługodawcy, odpowiednio. Wyłączenie i ograniczenie szkód określone powyżej są podstawowymi elementami Warunków Użytkowania pomiędzy Tobą a Usługodawcą.
Ochrona danych i Polityka prywatności.
Zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że Twoje dane osobowe i pewne inne informacje o Tobie są zbierane, przechowywane i przetwarzane poprzez Usługi.Wykorzystanie tych informacji przez Dostawcę podlega jego Polityce Prywatności, która jest dostępna pod adresem https://turbot.pl/Polityka%20prywatnosci.pl Dalej zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że pobierając, instalując, używając lub uzyskując dostęp do jakiejkolwiek części Usług, zgadzasz się na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie takich informacji o Tobie, i w taki sposób, jak określono w polityce prywatności Dostawcy, włączając w to przekazywanie tych informacji i przetwarzanie ich w takich krajach i przez takie strony, jak określono w polityce prywatności. Usługodawca nie ma obowiązku uczestniczenia w sporach użytkowników ani podejmowania jakichkolwiek działań w związku z nimi. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszych Warunków, lub jakiejkolwiek innej naszej polityki lub praktyki, w dowolnym czasie, i powiadomi o tym użytkowników poprzez opublikowanie zmienionych lub zaktualizowanych Warunków na tej stronie. Wszelkie zmiany lub aktualizacje będą obowiązywać natychmiast po opublikowaniu ich na stronie https://turbot.pl. Dalsze korzystanie z Usług oznacza zgodę użytkownika na przestrzeganie Warunków w zmienionej wersji. W pewnych okolicznościach możemy również zdecydować się na powiadamianie użytkownika o zmianach lub aktualizacjach naszych Warunków użytkowania za pomocą dodatkowych środków, takich jak powiadomienia pop-up lub push w ramach Usług, Aplikacji lub wiadomości e-mail.Rozstrzyganie sporów
Prawo właściwe i jurysdykcja.
Niniejsza Umowa i wszystkie sprawy związane z Usługą podlegają prawu estońskiemu. Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie ma zastosowania do żadnego z powyższych przypadków.Wszelkie spory wynikające z lub w inny sposób dotyczące niniejszej Umowy (w tym spory dotyczące powstania lub ważności niniejszej Umowy), lub dotyczące Usługi, będą rozstrzygane w drodze wzajemnych negocjacji lub wiążącego arbitrażu. We wszystkich innych przypadkach spory będą rozstrzygane przez sądy estońskie, Sąd Okręgowy Harju (po estońsku: Harju Maakohus) w Tallinie, Estonia, UE. Każda ze stron oraz każdy, kto korzysta, uzyskuje dostęp lub próbuje korzystać lub uzyskać dostęp do jakiejkolwiek części Usług, niniejszym nieodwołalnie poddaje się wspomnianej jurysdykcji i zrzeka się wszelkich zastrzeżeń, jakie może mieć w stosunku do niej.Wszelkie decyzje (zamówienia, wyroki lub inne), które Sąd Okręgowy Harju może wydać w sporze Stron lub w związku z Usługami, będą wykonalne we wszystkich jurysdykcjach.Zgoda na arbitraż.
Przeczytaj uważnie poniższe paragrafy, ponieważ wymagają one od Ciebie arbitrażu w sporach z TurboBot i ograniczają sposób, w jaki możesz dochodzić zadośćuczynienia od Usługodawcy.(a) Zastosowanie Umowy Arbitrażowej. Wszelkie spory wynikające z, odnoszące się lub związane z niniejszymi Warunkami Korzystania lub korzystaniem przez Ciebie z Usług, Produktów i Treści, które nie mogą być rozwiązane nieformalnie lub w sądzie dla drobnych roszczeń, będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu na zasadzie indywidualnej, z wyjątkiem tego, że Ty i Usługodawca nie jesteście zobowiązani do rozstrzygania sporów, w których którakolwiek ze stron domaga się sprawiedliwego zadośćuczynienia za rzekome bezprawne wykorzystanie praw autorskich, znaków handlowych, nazw handlowych, logo, tajemnic handlowych lub patentów.(b) Zasady arbitrażu. Federalna Ustawa o Arbitrażu reguluje interpretację i egzekwowanie niniejszego postanowienia o rozwiązywaniu sporów. Arbitraż zostanie wszczęty za pośrednictwem Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego („AAA”). Jeśli AAA nie jest dostępne do arbitrażu, strony wybiorą alternatywne forum arbitrażowe. Regulamin forum arbitrażowego będzie regulował wszystkie aspekty tego arbitrażu, z wyjątkiem zakresu, w którym regulamin ten jest sprzeczny z niniejszymi Warunkami. Regulamin Arbitrażu Konsumenckiego AAA („Regulamin AAA”) regulujący arbitraż jest dostępny w Internecie pod adresem www.adr.org lub pod numerem telefonu AAA 1-800-778-7879. Arbitraż będzie prowadzony przez jednego neutralnego arbitra. Jeśli roszczenie opiewa na kwotę 10 000 USD lub niższą, strona inicjująca arbitraż może wybrać, czy arbitraż będzie prowadzony (1) wyłącznie na podstawie dokumentów przedłożonych arbitrowi; (2) w drodze przesłuchania telefonicznego bez konieczności stawiennictwa; lub (3) w drodze przesłuchania osobistego zgodnie z zasadami AAA w hrabstwie, w którym znajduje się adres rozliczeniowy. W przypadku przesłuchania osobistego, postępowanie zostanie przeprowadzone w miejscu, które jest rozsądnie dogodne dla obu stron, z należytym uwzględnieniem możliwości dojazdu i innych istotnych okoliczności. Jeśli strony nie są w stanie dojść do porozumienia co do lokalizacji, decyzję podejmuje instytucja arbitrażowa.Twoje opłaty arbitrażowe i Twój udział w wynagrodzeniu arbitra będą ograniczone do opłat określonych w Regulaminie AAA, a pozostała część zostanie pokryta przez Usługodawcę. Jeśli arbiter uzna, że treść Twojego roszczenia lub zadośćuczynienie, którego domagasz się w postępowaniu arbitrażowym jest niepoważne lub wniesione w niewłaściwym celu (zgodnie ze standardami określonymi w Federal Rule of Civil Procedure 11(b)), wówczas zapłata wszystkich opłat będzie regulowana przez Regulamin AAA. W takim przypadku Użytkownik zgadza się zwrócić Usługodawcy wszystkie środki pieniężne uprzednio przez niego wypłacone, które w przeciwnym razie są obowiązkiem Użytkownika do zapłaty zgodnie z Zasadami AAA. Niezależnie od sposobu prowadzenia arbitrażu, arbiter wyda pisemną decyzję z uzasadnieniem, wystarczającą do wyjaśnienia istotnych ustaleń i wniosków, na których opiera się decyzja i ewentualne orzeczenie. Arbiter może podejmować decyzje i rozstrzygać spory dotyczące płatności i zwrotu opłat lub wydatków w każdym czasie w trakcie postępowania i na wniosek każdej ze stron złożony w ciągu 14 dni od wydania przez arbitra decyzji co do istoty sprawy.(c) Uprawnienia arbitra.Arbiter zdecyduje o jurysdykcji arbitra oraz o prawach i zobowiązaniach, jeśli takie istnieją, Ciebie i Usługodawcy. Spór nie będzie skonsolidowany z innymi sprawami lub połączony z innymi sprawami lub stronami. Arbiter będzie miał prawo do przyznania wniosków rozporządzających całością lub częścią jakiegokolwiek roszczenia lub sporu. Arbiter jest uprawniony do przyznania wszelkich środków zaradczych dostępnych na mocy obowiązującego prawa, regulaminu forum arbitrażowego oraz Warunków. Arbiter ma takie same uprawnienia do przyznawania zadośćuczynienia na zasadzie indywidualnej, jakie miałby sędzia w sądzie.Orzeczenie arbitra jest ostateczne i wiążące dla Użytkownika i firmy Usługodawcy.(d) Zrzeczenie się procesu sądowego z udziałem ławy przysięgłych.Ty i Usługodawca zrzekacie się wszelkich konstytucyjnych i ustawowych praw do pójścia do sądu i przeprowadzenia procesu przed sędzią lub ławą przysięgłych. Zamiast tego, Ty i Usługodawca decydują się na rozstrzyganie roszczeń i sporów na drodze arbitrażu. W jakimkolwiek sporze pomiędzy Tobą a Usługodawcą dotyczącym anulowania lub wykonania orzeczenia arbitrażowego, Ty i Usługodawca zrzekacie się wszelkich praw do procesu sądowego z udziałem ławy przysięgłych, wybierając w zamian rozstrzygnięcie sporu przez sędziego.(e) Zrzeczenie się pozwów zbiorowych.Tam gdzie jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, Ty i Usługodawca zgadzacie się, że każdy z nich może wnosić roszczenia przeciwko drugiemu tylko w swoim lub naszym indywidualnym imieniu, a nie jako powód lub członek klasy w jakimkolwiek domniemanym pozwie zbiorowym lub skonsolidowanym. Jeśli, jednakże, niniejsze zrzeczenie się pozwów zbiorowych lub skonsolidowanych zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, ani Ty ani Usługodawca nie będziecie uprawnieni do arbitrażu; zamiast tego wszystkie roszczenia i spory będą rozstrzygane przez sąd zgodnie z sekcją „Prawo właściwe i jurysdykcja” powyżej.(f) Rezygnacja. UŻYTKOWNIK MOŻE ZREZYGNOWAĆ Z NINIEJSZEJ UMOWY ARBITRAŻOWEJ. Jeśli to zrobisz, ani Ty, ani Usługodawca nie będziecie mogli zmusić drugiej strony do arbitrażu. Aby zrezygnować, musisz powiadomić Usługodawcę na piśmie listem poleconym nie później niż 30 dni po tym, jak po raz pierwszy zaczniesz podlegać niniejszej umowie arbitrażowej. Powiadomienie musi zawierać Twoje imię i nazwisko, adres oraz adres e-mail, którego użyłeś do założenia konta Turbot (jeśli je posiadasz), a także jednoznaczne oświadczenie, że chcesz zrezygnować z tej umowy arbitrażowej. Powiadomienie o rezygnacji należy wysłać na jeden z następujących adresów fizycznych: Turbot ul. Lekcyjna 59A 51-169 Wrocław; lub skontaktować się z nami za pośrednictwem strony https://turbot.pl Sąd ds. drobnych roszczeń.Niezależnie od powyższego, zarówno Ty jak i Usługodawca możecie wnieść indywidualne powództwo w sądzie ds. drobnych roszczeń.(h) Przetrwanie Umowy Arbitrażowej.Niniejsza umowa arbitrażowa będzie obowiązywać po zakończeniu współpracy z Usługodawcą.Warunki ogólne.
Niniejsze Warunki stanowią całość i wyłączność porozumienia pomiędzy Usługodawcą a użytkownikiem w zakresie Usług, Produktów i Treści, a niniejsze Warunki użytkowania zastępują wszelkie wcześniejsze ustne lub pisemne porozumienia lub umowy pomiędzy Usługodawcą a użytkownikiem w zakresie Usług, Produktów i Treści. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne (przez arbitra wyznaczonego zgodnie z warunkami sekcji „Arbitraż” powyżej lub przez sąd właściwej jurysdykcji, ale tylko jeśli w porę zrezygnujesz z arbitrażu, wysyłając nam Powiadomienie o rezygnacji z arbitrażu zgodnie z warunkami określonymi powyżej), postanowienie to będzie egzekwowane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, a inne postanowienia niniejszych Warunków użytkowania pozostaną w pełnej mocy.Użytkownik nie może scedować lub przenieść niniejszych Warunków użytkowania, z mocy prawa lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Wszelkie próby przypisania lub przekazania niniejszych Warunków Korzystania bez takiej zgody będą nieważne i bezskuteczne. Usługodawca może dowolnie przypisywać lub przekazywać niniejsze Warunki Korzystania bez ograniczeń. Zgodnie z powyższym, niniejsze Warunki Korzystania będą wiążące i przyniosą korzyści stronom, ich następcom i dozwolonym cesjonariuszom.Wszelkie powiadomienia lub inne komunikaty dostarczone przez Usługodawcę w ramach niniejszych Warunków Użytkowania, włączając w to te dotyczące modyfikacji niniejszych Warunków Użytkowania lub jakichkolwiek Warunków wydanych przez Usługodawcę, będą przekazywane: (a) przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej; lub (b) poprzez zamieszczenie w Serwisach. W przypadku powiadomień wysyłanych pocztą elektroniczną, za datę otrzymania uznaje się dzień, w którym takie powiadomienie zostało wysłane.Informacje kontaktowe.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, Usług lub Produktów, prosimy o kontakt z Usługodawcą .